DOROŚLI

EGZAMINY

Poziomy
Rady
Europy
General
English
Business
English
Speakers' Club
Adult
Cambridge
ESOL
Exams
Matura

Łagodny
Początek

A0 GE A0        


Rzetelne Fundamenty

A1 GE A1 STAGE 1 BE A1 STAGE 1      
GE A1 STAGE 2 BE A1 STAGE 2      
A2 GE A2 STAGE 1 BE A2 STAGE 1 SC-A A2 STAGE 1    
GE A2 STAGE 2 BE A2 STAGE 2 SC-A A2 STAGE 2    

 

 Płynna
Znajomość
Języka

B1 GE B1 STAGE 1 BE B1 STAGE 1 SC-A B1
STAGE 1
  MATURA PODST.
B1
GE B1 STAGE 2 BE B1 STAGE 2 SC-A B1 STAGE 2  
GE B1 STAGE 3 BE B1 STAGE 3 SC-A B1 STAGE 3  
B2 GE B2 STAGE 1 BE B2 STAGE 1 SC-A B2 STAGE 1 FCE STAGE 1 MATURA ROZSZ.
B2
GE B2 STAGE 2 BE B2 STAGE 2 SC-A B2 STAGE 2 FCE STAGE 2
GE B2 STAGE 3 BE B2 STAGE 3 SC-A B2 STAGE 3  Językowy
V.I.P

C1 GE C1 STAGE 1 BE C1 STAGE 1 SC-A C1 STAGE 1    
GE C1 STAGE 2 BE C1 STAGE 2   CAE STAGE1  
GE C1 STAGE 3     CAE STAGE 2  
C2 GE C2 STAGE 1        
GE C2 STAGE 2        
GE C2 STAGE 3     CPE STAGE 1  
      CPE STAGE 2  
   

MŁODZIEŻ

DZIECI

Poziomy
Rady
Europy
Talking 
Teens 
Liceum
Talking Teens
Gimnazjum
Speakers' Club
Teens
Top
English
Talking Kids Speakers' Club
Kids

Łagodny
Początek

A0       TE 1 TK A0  


Rzetelne Fundamenty

A1 TTL A1 STAGE 1 TTG A1 STAGE1   TE 2 TK A1 STAGE 1  
TTL A1 STAGE 2 TTG A1 STAGE 2   TE 3 TK A1 STAGE 2  
A2 TTL A2 STAGE 1 TTG A2 STAGE 1 SC-T A2 STAGE 1   TK A2 STAGE 1 SC-K A2 STAGE 1
TTL A2 STAGE 2 TTG A2+ STAGE 2 SC-T A2 STAGE 2   TK A2 STAGE 2 SC-K A2 STAGE 

Płynna
Znajomość
Języka

B1 TTL B1 STAGE 1 TTG B1 STAGE 1 SC-T B1 STAGE 1   TK B1 STAGE 1 SC-K B1 STAGE 1
TTL B1 STAGE 2 TTG B1+ STAGE 2 SC-T B1 STAGE 2   TK B1 STAGE 2 SCK B1 STAGE 2
TTL B1 STAGE 3 TTG B1 STAGE 3 SC-T B1 STAGE 3   TK B1 STAGE 3 SCK B1 STAGE 3
B2 TTL B2 STAGE 1 TTG B2 STAGE 1 SC-T B2 STAGE 1      
TTL B2 STAGE 2 TTG B2 STAGE 2 SC-T B2 STAGE 2      
TTL B2 STAGE 3 TTG B2 STAGE 3 SC-T B2 STAGE 3      

Językowy
V.I.P

C1 TTL C1 STAGE 1   SC-T C1 STAGE 1      
TTL C2 STAGE 2          
           
C2            
           
           
           


Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages), potocznie Poziomy Rady Europy, stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych Europejczyków, którzy uczą się danego języka.

 

Pod prostymi symbolami A1, A2, B1, B2, C1, C2, kryją się konkretne umiejętności językowe wymagane od osoby deklarującej znajomość języka na danym poziomie. Poniżej zamieszczamy tabelę umiejętności na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, według której można samodzielnie ocenić własny poziom języka obcego.

 

POZIOMY RADY EUROPY - BIEGŁOŚĆ JĘZYKOWA - TABELA UMIEJĘTNOŚCI

   

A1

A2

B1

R
O
Z
U
M
I
E
N
I
E

Słuchanie

Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.

Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu
zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo, podawanych stosunkowo
łatwym językiem.

Czytanie

Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.

 

Potrafię czytać bardzo krótkie, proste ' teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.

Rozumiem teksty składające się głównie ze stów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

M
Ó
W
I
E
N
I
E

 

Porozumie-wanie się

Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję opowiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw- i odpowiadać na tego typu pytania.

Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania -włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).

Samodziel-ne wypowiadanie się

Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.

Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki żyda, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.

Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

P
I
S
A
N
I
E

Pisanie

Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

   

B2

C1

C2

R
O
Z
U
M
I
E
N
I
E

Słuchanie

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami -pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy.

Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej - słuchanej "na żywo" czy odbieranej za pośrednictwem mediów -nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.

Czytanie

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te nie związane z moją dziedziną.

Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

M
Ó
W
I
E
N
I
E

 

Porozumie-wanie się

Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców.

Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi
mnich braków.

Samodziel-ne wypowiadanie się

Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.

Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.

P
I
S
A
N
I
E

Pisanie

Potrafię pisać zrozumiale, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za l przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych l dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika..

Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac